Yüksek Lisans Programına Başvuru ve Kabul

Yüksek lisans programlarına başvuran adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve lisans mezuniyet not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezli yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4,00 katsayı üzerinden en az 2,00 veya 100 üzerinden eşdeğeri bir puan olması gerekir.

Yüksek lisans programında öğrenci ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen ve 52 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan uluslararası bir sınavdan eşdeğeri bir puan almak zorundadır.

Yüksek lisans programına başvuracak öğrenci YDS’den en az 50 puan veya Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavı veya (Doktora Programında Yok) ÖSYM tarafından kabul edilen ve 52 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri bir puan almak zorundadır.

Yüksek lisans programlarına başvuran yabancı ülkelerdeki lisans programından mezun olan Türk uyruklu adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans mezuniyet not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezli yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4,00 katsayı üzerinden en az 2,00 veya 100 üzerinden eşdeğeri bir puan olması gerekir.

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans mezunu adaylardan başvuranlar için ALES puanının % 50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının % 20’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunun % 30’u dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

Başvuru akademik takvimde belirtilen süre içinde, ilgili enstitü müdürlüklerine yapılır.

Başvuru koşullarını sağlayan adaylar, girmek istedikleri programı belirterek, dilekçelerine aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Lisans diplomasının aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği; yabancı ülkelerdeki lisans ve/veya yüksek lisans programından mezun olanların diplomaları ile birlikte Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,

b) ALES sonuç belgesi (Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarının enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmez),

c) Yabancı dil belgesi,

ç) Diplomaya esas teşkil eden, lisans mezuniyet not ortalamasını içeren öğrenci durum belgesi,

d) Başvuru koşullarında istenmişse referans mektubu.

Başvuruları değerlendirmek ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat yapmak üzere, enstitü yönetim kurulu, enstitü anabilim dalı akademik kurulunca önerilen öğretim üyeleri arasından en az üçer kişilik jüriler oluşturur. Jüri, adayları sıralar, kontenjana göre hangi adayların lisansüstü programa kabul edilebileceğini enstitüye bildirir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.

Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adaylar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.