Ders Kataloğu

http://bbs.ankara.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=3929&bot=1496

 

KODDERS ADIKREDİ
KYM501Taşınım Olayları I(30)3
KYM502Taşınım Olayları II(30)3
KYM503Biyokimyasal ve Kimyasal Reaktör Tasarımı(30)3
KYM504Enzim Kinetiği ve Teknolojisi(30)3
KYM505Kütle Aktarımı(30)3
KYM506Endüstriyel Biyoteknolojik Ürünlerin Moleküler Tas.(30)3
KYM507Bitki Hücreleri ile Biyokimyasal Üretimi(30)3
KYM508Kimya Mühendisliği Matematiği(30)3
KYM509Proses Kontrol I(30)3
KYM510Mühendislik Termodinamiği(30)3
KYM511Reaksiyon Mühendisliği(30)3
KYM512Doğrusal Kontrol Sistemleri(30)3
KYM513Proses Optimizasyonu(30)3
KYM514Kataliz(30)3
KYM515Model Esaslı Proses Kontrol(30)3
KYM516Enerji Teknolojisi(30)3
KYM517Biyokimyasal Reaksiyon Mühendisliği(30)3
KYM518Biyoproses Ayırma İşlemleri(30)3
KYM519Biyotransformasyon Prosesleri(30)3
KYM521Parçacık Teknolojisi ve Flotasyon(30)3
KYM522Hava Kirliliği ve Hava Kalite Kontrol(30)3
KYM523Akışkanlar Makaniği(30)3
KYM524Proses Analiz(30)3
KYM526Isı Aktarımı(30)3
KYM527Entegre Katı Atık Yönetimi I(30)3
KYM528Entegre Katı Atık Yönetimi II(30)3
KYM529Proses Kontrol II(30)3
KYM530Çevresel Etki Değerlendirmesi(30)3
KYM531Akışkanlaştırma(30)3
KYM532Petrol Rafinasyon Mühendisliği(30)3
KYM533Çok Bileşenli Destilasyon(30)3
KYM534Kömür Teknolojisi(30)3
KYM535Petrokimya Teknolojisi(30)3
KYM536Plastik Teknolojisi(30)3
KYM538Toprak Teknolojisi(30)3
KYM539Veri Analiz Teknikleri(30)3
KYM541Ölçme ve Kontrol Sistemleri(30)3
KYM542Proses Tanımlama ve Parametre Belirleme(30)3
KYM543Kıyılarda Su Kirliliği Kontrolu(30)3
KYM544Kendinden Ayarlamalı Kontrol Sistemleri(30)3
KYM545Uygulamalı Sayısal Analiz(30)3
KYM547Endüstriyel Hammaddeler(30)3
KYM548Süperkritik Akışkan Teknolojisi(30)3
KYM549Çok Fazlı Reaktörler(30)3
KYM551Nanomalzemelere Giriş(30)3

NOT:Lisansüstü ders kayıtlarında KYM yerine 814 kodu kullanılacaktır!

LİSANSÜSTÜ DERS İÇERİKLERİ

KYM 501 Taşınım Olayları-I
Vektörel analiz, momentum taşınımı; Newton yasası, süreklilik denklemi, genel hareket eşitliklerinin türetilmesi ve uygulamaları. Enerji taşınımı; Fourier yasası, katılarda enerji aktarımı, genel aktarım eşitliğinin türetilmesi ve uygulamaları, kütle aktarımı; Fick yasası, genel taşınım eşitliğinin türetilmesi ve uygulamaları, kimyasal tepkimeli kütle aktarımı, aynı anda momentum, enerji, kütle aktarımı, özel örnekler.

KYM 502 Taşınım Olayları-II  
Çok bileşenli sistemlerde kütle, momentum ve enerji denklemleri. Mekan ortalama kuramı ve hacim ortalaması yöntemi. Gözenekli ortamda akış; bir ve iki fazlı akış için Darcy yasası. Gözenekli ortamda genel dağılım problemleri.

KYM 503 Biyokimyasal ve Kimyasal Reaktör Tasarımı
Hidrodinamik, kinetik, difüzyon ve ısıl etkilerin reaktör ve biyoreaktör performansına etkilerinin analizi ve matematik tanımı, reaktör ve biyoreaktör türleri, seçimi, tek ve çok fazlı reaktör ve biyoreaktörlerin reaksiyon mühendisliği prensipleriyle analizi ve tasarım prensipleri, tasarım çalışmaları.

KYM 504 Enzim Kinetiği ve Teknolojisi
Endüstriyel enzim üretimi ve proseslerin teknolojik özellikleri. Kinetik mekanizmalar, özellikleri ve analizi. Enzim kararlılığı; üretimde biyokatalizör kararlılığını artırıcı fizikokimyasal ve kimyasal yöntemler ve etki mekanizmaları. Tutuklanmış enzimler ile endüstriyel üretimin özellikleri ve hücreiçi biyotepkime sisteminin analizi.

KYM 505 Kütle Aktarımı
Kütle aktarım kuramı ve mekanizmaları, laminer ve türbülent akış koşullarında aktarım. Kimyasal tepkimeli sistemlerde kütle aktarımı, çok bileşenli sistemler,temel işlemlerde uygulamalar.

KYM 506 Endüstriyel Biyoteknolojik Ürünlerin Moleküler Tasarımı
Biyolojik makromoleküller proteinler ve enzimlerin yapısı, konformasyonu, fonksiyon mekanizmaları. Hücre özellikleri ve biyokatalitik fonksiyonların geliştirilmesi, enzimlerin moleküler tasarımı, genetik yapı ve genetik kontrol mekanizmaları, proteinlerin adsorpsiyonu ve denaturasyonu, kararlılığı, hücre içi taşınım olayları, arayüzey prosesleri, ve endüstriyel biyoteknolojik prosesleri ilgilendiren biyofiziksel ve biyokimyasal olaylar.

KYM 507 Bitki Hücreleri ile Biyokimyasal Üretim  
Bitki hücrelerinin tanımlanması ve metabolik yol izleri. Bitki hücrelerinin çoğalma kinetiği. Bitki hücreleriyle ikincil metabolit üretimi mekanizmaları. Üretimde kullanılan biyoreaktör tipleri. Tutuklanmış bitki hücreleriyle ikincil metabolit üretimi.

KYM 508 Kimya Mühendisliği Matematiği
Doğrusal prosesler, vektörel analiz, Laplace dönüşümleri, basit ve ileri özellikleri. Diferansiyel denklemler, kimya mühendisliğinde uygulamaları, çizgisel ve yüzey integralleri, matrisler, determinantlar ve uygulamaları, vektörlerin bir baz üzerinde açılımı, Pertürbasyon teorisi, cebirsel ve diferensiyel denklemlerin çözümünde uygulanması.

KYM 509 Proses Kontrol I
Klasik geri besleme kontrol sistemlerinin gözden geçirilmesi, zor dinamik karakteristiklere sahip sistemlerin kontrolu, örneklemeli veri alınan sistemler, çok değişkenli kontrola ve etkileşim analizine giriş, çok değişkenli kontrol edicilerin tasarımı, doğrusal olmayan sistemler.

KYM 510 Mühendislik Termodinamiği  
Termodinamik ilkelerin kimya mühendisliği sistemlerine uygulanması,  mühendislik hal denklemleri, sapma fonksiyonları, ideal olmayan akışkan ve çözeltilerin termodinamiği, aktivite modelleri, faz dengesi, çok bileşenli sistemler, kimyasal denge termodinamiği.

KYM 511 Reaksiyon Mühendisliği
Reaktörlerde taşınım proseslerinin matematik analizi; kütle, enerji ve momentum denklikleri. Dağılma katsayılarının özellikleri. Heterojen tepkimeli sistemlerde yığın içi yayınma etkisi; yığın içi etkinlik analizi. Gözenekiçi (faziçi) yayınma ve tepkime, gözenekiçi (faziçi) etkinlik analizi, akışkan-akışkan tepkime sistemleri ve tepkime rejimleri.

KYM 512 Doğrusal Kontrol Sistemleri
Temel matris teorisi, kimyasal prosesler için hal değişkenleri ve hal eşitlikleri. Doğrusal sistemlerin zaman yanıtımı, doğrusal kontrol sistemleri, gözlenebilirlik, kontrol edilebilirlik, optimal kontrol, kararlılık analizi, kesikli zamanlı doğrusal sistemlerin analizi.

KYM 513 Proses Optimizasyonu
Sınırlamasız optimizasyon kavramları ve teknikleri, doğrusal programlama ve sınırlamalı doğrusal olmayan programlama, tamsayı ve karışık tamsayı programlama, proses endüstrisinde optimizasyon uygulamaları.

KYM 514 Kataliz
Katalitik olayların prensip ve mekanizması. Yüzey kimyası. Katı katalizörlerin aktifliklerini etkileyen özellikleri. Katalizörün özelliklerinin ölçümünde deneysel yöntemler. Heterojen katalitik reaksiyonlar için reaktör tasarımı.

KYM 515 Model Esaslı Proses Kontrol
Kesikli zaman gösteriminde proses tanımlama, IMC ve Model Hali Geri Beslemeli kontrol edici tasarımı, model öngörmeli kontrol (tek giriş tek çıkış ve çok giriş çok çıkış, Dinamik Matris Kontrol algoritmaları, Newton tipi kontrol ediciler), model proses uyumsuzluğu altında kontrol, model hali kestirim teknikleri.

KYM 516 Enerji Teknolojisi
Giriş; Ekonomik Değerlendirme; Ev ve ticari binalarda ısı gereksinimi; Ticari binaların ısıtılması ve soğutulması; Yanma fırınları; Isıtma için mevcut yakıtlar; Endüstride enerji kullanımı; Taşıtlarda enerji kullanımı; Yenilenebilir enerji kaynakları

KYM 517 Biyokimyasal Reaksiyon Mühendisliği
Biyoteknolojik proseslerin özellikleri, biyokatalizörlerin endüstriyel önemi ve kullanımlarıyla ilgili özelliklerinin tanımı, biyokatalizör enzim ve mikroorganizma etki mekanizması ve kontrolü ile reaksiyon mühendisliği ve kütle aktarımı prensiplerinin birlikte incelenmesi. Biyoreaktör konfigürasyonları.

KYM 518 Biyoproses Ayırma İşlemleri
Biyokimyasal Ürünlerin Özellikleri, Hücrelerin morfolojisi, Hücre duvarının yapısı, Hücre İçi Ürünlerin Salınımı, Hücre duvarının mekaniksel yıkımı, Hücre duvarının mekanik olmayan yıkımı, Biyomoleküllerin Termodinamik ve Taşınım Özellikleri; Biyokolloidal Etkileşimleri, Biyoafinite; Ekstraksiyon;Reaktif Ekstraksiyon, Ters Miseller;Süperkritik Ekstraksiyon;Membran Ayrımaları; Ters Osmoz Dializ;Elektrodiyaliz, Mikrofiltrasyon, Ultrafiltrasyon, Pervoperasyon, Gaz permasyon, Sıvı membranlar, Adsorpsiyon, İyon değiştiriciler, Kromatografik Ayırma

KYM 519 Biyotransformasyon Prosesleri
Mikrobiyal ve enzimatik biyotransformasyon; Biyotransformasyonun kimyasal dönüşümlere göre üstünlükleri; Biyotransformasyon tepkimeleri ve özellikleri; Biyotrasnformasyon proseslerin tasarımı; Substrat seçimi; Mikroorganizma seçimi; Biyotransformasyon türleri; Kinetik Modeller; Reaktör Tipleri ve Seçimi; Çok Fazlı Sistemlerde biyotrasnformasyon ; Endüstriyel Prosesler

KYM 521 Parçacık Teknolojisi ve Flotasyon
Boyut küçültme ve parçacık boyut dağılımı. Parçacık yüzey alanı. Parçacık gözenek boyut dağılımı. Parçacık yüzey yükü ve elektrokinetik olaylar. Parçacık yüzeyine yüzey aktif maddelerinin adsorpsiyonu. Köpük (froth-foam) yapısı ve flotasyon. Köpük kararlılığını (stability) etkileyen faktörler. Üç fazlı flotasyon. Flotasyon modelleri.

KYM 522 Hava Kirliliği ve Hava Kalite Kontrolü
Hava kirliliğinin kaynakları ve kirleticilerin sınıflandırılması, hava kirliliğinin etkileri, hava kirliliği ölçümü ve izlenmesi, hava kirleticilerin taşınımı ve dağılımı, hava kirliliği kontrol kriterleri ve standardları, hava kirliliğinin mühendislik kontrolu.

KYM 523 Akışkanlar Makaniği
İdeal akışkanlar, Euler denklemi, Bernoulli denklemi, Kelvin teoremi, rotasyonel olmayan hareketler, Stoke akış fonksiyonu, girdaplar. Navier-Stokes denklemlerinin analitik ve sayısal çözümleri. Daldırılmış cisimler etrafında akışkan akım denklemleri, yağlama kuramına giriş. Girdaplarda aktarım denklemleri, laminer sınır tabakaları, türbülent sınır tabakaları. Türbülansa giriş.

KYM 524 Proses Analiz
Sistem analizinin prensipleri, cebirsel ve diferansiyel eşitliklerin çözümü, modelleme, çok bileşenli buhar-sıvı dengesi, kademeli işlemler ve diğer sistemler ile ilgili uygulamalar.

KYM 526 Isı Aktarımı
Farklı geometriler için yatışkın ve yatışkın olmayan ve çok boyutlu kondüksiyon, konveksiyon için temel denklikler. Laminer, doğal ve zorlanmış konveksiyon, türbülent konveksiyon. Isı ve momentum aktarımı arasındaki benzerlikler. Radyasyonla enerji aktarımı.

KYM 527 Entegre Katı Atık Yönetimi I
Katı atık yönetimine giriş. Katı atık kaynakları, bileşimi ve özellikleri. Katı atık oluşum hızları. Katı atıkların kaynaklarında işlenmesi, ayrılması, depolanması ve dönüştürülmesi. Zararlı atıklar ve giderme yöntemleri.

KYM 528 Entegre Katı Atık Yönetimi II
Atık minimizasyonu ve kaynak geri kazanımı. Isıl dönüşüm teknolojileri. Biyolojik ve kimyasal dönüşüm teknolojileri. Atık materyallerin geri dönüşümü. Teknolojilerin uygun karışımını seçmek için stratejiler.

KYM 529 Proses Kontrol II
Gelişmiş kontrol sistemleri. İleri beslemeli, “cascade”, oransal, adaptif kontrol sistemlerinin tasarımı. Çok değişkenli proses kontrol. Kontrol konfigürasyonu seçimi, etkileşme ve giderilmesi. Hal uzayı formunda kontrol sistemleri.

KYM 530 Çevresel Etki Değerlendirmesi
Çevresel etki değerlendirmesinin önemi . Çevre yasaları ve yönetmelikleri. Çevresel etki değerlendirme elemanları. Çevresel etki değerlendirme yöntemleri. Çevresel etki değerlendirmede genelleştirilmiş yaklaşım. Çevresel etki değerlendirmenin ulusal ve uluslararası perspektifleri. Ekonomik ve sosyal etki değerlendirmesi. Kamuoyu katılımı. Enerji ve çevresel etki değerlendirme. Çevresel etki değerlendirmede güncel konular.

 KYM 531 Akışkanlaştırma
Akışkanlaştırmanın prensipleri. Akışkan yataklarda ısı ve kütle aktarımı. Akışkan yataklı sistemlerin tasarımı. Akışkan yataklarda adsorpsiyon, desorpsiyon, kanalların oluşumu, katıların ayrılması, taneciklerin boyutlarının değişimi ve katıların geri kazanılması.

KYM 532 Petrol Rafinasyon Mühendisliği
Genel işlemler. Ayırma prensipleri. Hareketli ve akışkan yataklar. Piroliz. Katalitik kraking, katalitik reforming. Polimerizasyon ve alkilasyon. Hidrojenerasyon. Asit kil ve hidrojenle muamele, sweeting ve merkaptan ekstraksiyonu. Rafineri üniteleri.

KYM 533 Çok Bileşenli Destilasyon
Çok bileşenli karışımların damıtılmasında kullanılan hesaplamalar ve prensipleri. Basit damıtma kolonunda madde denkliği ve enerji dağılımının çözümleri. Basit kolonların analizi. Kompleks kolonlar. Etkinlik hesaplamaları.

KYM 534 Kömür Teknolojisi
Kömürün oluşumu, rankı, özelliklerine göre sınıflandırılması, kömürün fiziksel ve kimyasal bileşimi ve özellikleri. Kömürün çeşitli sıcaklık, basınç ve kimyasal bileşiklerle sıvı-katı ve gaz-katı oksidasyonu. Kömürün yüksek sıcaklık davranışları, bozunma ve karbonizasyonu. Kömürün gazlaştırılma tepkimeleri, yöntemler ve kullanılan cihazlar.

KYM 535 Petrokimya Teknolojisi
Petrol bazlı kimya teknolojisi ve alternatif kaynaklar. Türkiye petro-kimya sanayi ve kullanılan teknolojiler. Petrokimya teknolojisindeki gelişmeler, yenilikler. Petrokimya sanayi ile ilgili güncel araştırmalar ve eğilimler.

KYM 536 Plastik Teknolojisi  
Polimerizasyon kimyası, radikal, emülsiyon, iyonik kopolimerizasyon vb., mekanizması, endüstride önemli plastik materyallerinin hazırlanıp üretilmesi.

KYM 538 Toprak Teknolojisi
Toprak sanayiinde kullanılan mineral çeşitleri ve özellikleri. Seramik sanayinde kullanılan hammaddeler, hazırlanması, katı karışımların faz diyagramları ve seramik fiziksel özellikleri. Refrakter çeşitleri ve özellikleri. Çimento sanayii, üretim yöntemleri ve katkılar.

KYM 539 Veri Analiz Teknikleri
Olasılık. İstatistik. Lineer ve lineer olmayan regresyon yöntemlerinin kullanılması. Deneylerin tasarımı. Faktöryel ve kısmi faktöryel tasarımları, parametre ve model belirlemek için özel deney tasarımları. Kimya mühendisliğinde uygulamalar, bilgisayar programları ile proses modellerinin oluşturulması.

KYM 541 Ölçme ve Kontrol Sistemleri
Temel ölçüm sistemleri, transducer ve proses kontrol sistemleri için uygulamalar, son kontrol elemanları, bilgisayar kontrol sistemleri, seviye, basınç, sıcaklık ve akış kontrol uygulamaları, programlanabilir mantıksal kontrol sistemleri.

KYM 542 Proses Tanımlama ve Parametre Belirleme
Sistem Tanımlama ve Parametre Belirlemeye Giriş, Proses değişkenleri,    Matrisler ve özellikleri, Açık ve Kapalı Hat Sistemler,  Tek girdi – Tek çıktı ve  Çok değişkenli sistemler,  Sistem modelleri ve sınıflaması,  Doğrusal ve doğrusal olmayan Modeller, Proses girdi ve çıktı verilerinden yararlanılarak model parametrelerinin belirlenmesi,  En küçük kareler yöntemi,  Yinelemeli en küçük kareler yöntemi, Sistem tanımlama yöntemlerinin seçimi, Model Geçerliliği, Model parametrelerinin hesaplanması için bilgisayar algoritmaları

KYM 543 Kıyılarda Su Kirliliği Kontrolu  
Su kirliliği kontrolunun çeşitli yönleri ve problemler, kirleticilerin tipleri ve kaynakları, kirlilik taşınımında genel kavramlar, kirlilikte yakın alan ve uzak alan karışımı, denize atık atımı tasarımı, kirlilik kontrolunde modeller, kıyı kirlilik kontrolu.

KYM 544 Kendinden Ayarlamalı Kontrol Sistemleri  
Bileşik sistem ve sinyal modelleri, parametre hesaplama, tekrarlanan parametre hesapları için bilgisayar programları, kendinden ayarlanabilir kontrol stratejileri, bilgisayar programlı örnekler.

KYM 545 Uygulamalı Sayısal Analiz
Kısmi diferansiyel eşitliklerin sayısal çözümü, üç boyutta sayısal çözüm, sonlu farklar metodu, parabolik kısmi diferansiyel eşitlikler, hiperbolik kısmi diferansiyel eşitlikler, iki konum boyut dalga eşitliği, fonksiyonların tahmini ve eğri yerleştirme.

KYM 547 Endüstriyel Hammaddeler
Metalik olmayan endüstriyel hammaddeler. Seramikte kullanılanlar; killer, yapıları ve özelikleri, teknolojik incelenmeleri, killere uygulanan işlemler. Klasik seramiklerin üretimi, refrakterler, çimento ve cam üretimi. Kimya endüstrisinde kullanılanlar; adsorpsiyon işlemi, atık su arıtımında killerin önemi, katalizör ve ağartma toprağı olarak kullanımı. Metalik endüstriyel hammaddeler, organik endüstriyel hammaddeler.

KYM 548 Süperkritik Akışkan Teknolojisi
Süperkritik akışkanların tanımı, özellikleri, seçimi. Süperkritik ekstraksiyonla ayırma; denge ilişkileri, prosesin işletimi. Katkı maddesinin etkisi, uygulamaları, ekonomisi. Biyoayırmalar. Süperkritik ekstraksiyon işlemleri için termofiziksel özeliklerin belirlenmesi. Süperkritik ekstraksiyonda kütle aktarımının incelenmesi. Süperkritik ekstraksiyon proseslerinin tasarımı. Kritik yakını ve süperkritik akışkanlarla potansiyel uygulamalar. Süperkritik akışkanlarla tepkimeler.

KYM 549 Çok Fazlı Reaktörler  
Gaz-sıvı-katı sistemlerine giriş, gaz-sıvı -katı tepkimeleri, çok fazlı reaktör tipleri ve endüstriyel örnekler, çok fazlı reaktörlerin tasarım yöntemi ve tasarım parametreleri. Çok fazlı reaktörlerde taşınım dirençleri, hidrodinamiği, işletim şekli ve akış rejimleri. Kalma süresi dağılımı analizi. Çok fazlı reaktörlerin modellenmesi ve tasarımı.

KYM 551 Nanomalzemelere Giriş
Nanobilim, Nanoteknoloji  ve Nanomalzemelere Giriş, Nanomalzemelerin Mekanik, Fizikokimyasal, Elektrik, Optik, Magnetik Özelikleri ,Nanoyapıların Sentezi: Miseller,  Ters Miseller, Kesecikler, Polielektrolit Kapsüller, Sıvı Kristaller, Kalıp Temelli Sentez, Fiziksel ve Kimyasal Buhar Çökeltimi, Nanomalzemelerin Uygulamaları: Katalizörler, Kompozit  Teknolojisi, Savunma Sanayi, İlaç, Tıp